Ảnh: Một chiều An Sơn.

CÙNG "MINH HIẾU" VÀ "HỒNG DIỄM"

ĐÓN TRỜI CHIỀU AN SƠN
Nguyễn Ngọc Minh Hiếu

Lê Thị Hồng Diễm