Ảnh: Thăm các em nhỏ trường tiểu học Kim Đồng - Quy Hòa.


Trà Giang (áo xanh)
Đình Phùng (áo xanh)